10.149.86.2 Lê Tự Nào
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.86.57.5 Lê Tự Lý