10.148.86.1 Lê Tự Đó
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.86.57.5 Lê Tự Lý