10.146.85.3 Lê Tự Cam
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.85.57.4 Lê Tự Thị