10.144.85.1 Lê Tự Tịnh

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                ||
                                                                                                                v
6.23.10.1 Lê Tự Biên    6.24.10.2 Lê Tự Quận 6.25.10.3 Lê Tự Bằng 
                                                                                                                  ||
                                                                                                                  v                                                                                       
 
7.50.25.1 Lê Tự Lục 7.51.25.2 Lê Tự Lật 7.52.25.3 Lê Tự Hộ 7.53.25.4 Lê Tự Hộc
                                                   ||
                                                   v                                                                                                                                                                                         
8.57.51.1 Lê Tự Bạn 8.58.51.2 Lê Tự Nghĩa 8.59.51.3 Lê Tự Cậy
                 ||
                 v
9.82.57.1 Lê Tự Hội 9.83.57.2 Lê Tự Thành 9.84.57.3 Lê Tự Tiến 9.85.57.4 Lê Tự Thị 9.86.56.5 Lê Tự Lý 9.87.57.6 Lê Tự Thôi 9.88.57.7 Lê Tự Chấn 9.89.57.8 Lê Tự Hết
                                                                                          ||
                                                                                          v
10.144.85.1 Lê Tự Tịnh 10.145.85.2 Lê Tự Trà 10.146.85.3 Lê Tự Cam 10.147.85.4 Lê Tự Vô Danh
                    ||
                    v
11.105.144.1 Lê Tự Xuân 11.106.144.2 Lê Tự Thường 11.107.144.3 Lê Tự Dinh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Cha :  9.85.57.4 Lê Tự  Thị

3. Mẹ :   Nguyện Thị Miêu

4. Anh chị em : là con trưỡng trong số 4 anh chi em : 
                      1. 10.144.85.1 Lê Tự Tịnh - vợ : Trương Thị Khuê
                      2. 10.145.85.2 Lê Tự Trà
                      3. 10.146.85.3 Lê Tự Cam
                      4. 10.147.85.4 Lê Tự Vô Danh

 

5. Vợ : Trương Thị Khuê 

6. Con :  Có 3 người con :
              1. 11.105.144.1 Lê Tự Xuân - vợ : Nguyễn Thị Trái
              2. 11.106.144.2 Lê Tự Thường - vợ : Nguyễn Thị Út
              3. 11.107.144.3 Lê Tự Dinh - vợ : Nguyễn Thị Tình 

   
7. Đặc điểm :