10.142.82.4 Lê Tự Mèo
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.82.57.1 Lê Tự Hội