10.140.82.2 Lê Tự Quyền
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.82.57.1 Lê Tự Hội