10.139.82.1 Lê Tự Chương
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.82.57.1 Lê Tự Hội