10.136.80.4 Lê Tự Thụy
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.80.50.4 Lê Tự Nghi