10.135.80.3 Lê Tự Ngỏ
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.80.50.4 Lê Tự Nghi