10.134.80.2 Lê Tự Hương
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.80.50.4 Lê Tự Nghi