10.132.79.5 Lê Tự Sản
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.79.50.3 Lê Tự Trừng