10.127.78.12 Lê Tự Thìn
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.78.50.2 Lê Tự Nhu