10.126.78.11 Lê Tự Ngữ
      Vợ con : Không rõ
      Xem cây gia phả của cha : 9.78.50.2 Lê Tự Nhu