10.125.78.10 Lê Tự Ít

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                                                       ||
                                                                                       v                                                                                                                                                      
7.44.20.1 Lê Tự Trá 7.45.20.2 Lê Tự Hay 7.46.20.3 Lê Tự Láng 7.47.20.4 Lê Tự Dư 7.48.20.5 Lê Tự Quyện 7.49.20.6 Lê Tự Ngư
                 ||
                 v
8.49.44.1 Lê Tự Bi 8.50.44.2 Lê Tự Liên 8.51.44.3 Lê Tự Xuân 8.52.44.4 Lê Tự Tế 8.53.44.5 Lê Tự Họa
                                                    ||
                                                    v
9.77.50.1 Lê Tự Châu 9.78.50.2 Lê Tự Nhu 9.79.50.3 Lê Tự Trừng 9.80.50.4 Lê Tự Nghi 9.81.50.5 Lê Tự Ý
                                                     ||
                                                     v
10.116.78.1 Lê Tự Thái 10.117.78.2 Lê Tự Nịch 10.118.78.3 Lê Tự Thành 10.119.78.4 Lê Tự Nên 10.120.78.5 Lê Tự Cơ 10.121.78.6 Lê Tự Lai 10.122.78.7  Lê Tự Lập 10.123.78.8 Lê Tự Danh 10.124.78.9 Lê Tự Út 10.125.78.10 Lê Tự Ít 10.126.78.11 Lê Tự Ngữ 10.127.78.12 Lê Tự Thìn
                                                                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                                                                        v
11.104.125.1 Lê Tự Diệu


2. Cha :  9.78.50.2 Lê Tự Nhu

3. Mẹ :   Nguyễn Thị  Dặn

4. Anh chị em : là con thứ 10 trong số 12 anh chị em :
                            1. 10.116.78.1 Lê Tự Thái
                      2. 10.117.78.2 Lê Tự Nịch - vợ : Nguyễn Thị Kiền
                      3. 10.118.78.3 Lê Tự Thành - vợ : (xuất giá)
                      4. 10.119.78.4 Lê Tự Nên
                      5. 10.120.78.5 Lê Tự Cơ
                      6. 10.121.78.6 Lê Tự Lai
                      7. 10.122.78.7 Lê Tự Lập
                      8. 10.123.78.8 Lê Tự Danh
                      9. 10.124.78.9 Lê Tự Út - vợ : Nguyễn Thị Tố (Túc)
                    10. 10.125.78.10 Lê Tự Ít - vợ : Phan Thị Thành
                    11. 10.126.78.11 Lê Tự Ngữ
                    12. 10.127.78.12 Lê Tự Thìn


5. Vợ : Phan Thị Thành

6. Con : Có 1 người con :   

                      1. 11.104.125.1 Lê Tự Diệu - vợ : Nguyễn Thị Chữ
7. Đặc điểm :.......