10.122.78.7 Lê Tự Lập
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.78.50.2 Lê Tự Nhu