10.120.78.5 Lê Tự Cơ
       Vợ con : Không rõ
       Xem cây gia phả của cha : 9.78.50.2 Lê Tự Nhu