10.117.78.2 Lê Tự Thái
     Vợ con : Không rõ
     Xem cây gia phả của cha : 9.78.50.2 Lê Tự Nhu