10.115.77.6 Lê Tự Danh
     Vợ con : Không rõ
     Xem cây gia phả của cha : 9.77.50.1 Lê Tự Châu