10.114.77.5 Lê Tự Giáo
     Vợ con : Không rõ
     Xem cây gia phả của cha : 9.77.50.1 Lê Tự Châu