10.111.77.2 Lê Tự Biều
     Vợ con : Không rõ
     Xem cây gia phả của cha : 9.77.50.1 Lê Tự Châu