10.109.76.4 Lê Tự Lẽo
     Vợ con :Không rõ
     Xem cây gia phả của cha : 9.76.49.5 Lê Tự Thiện