10.107.76.2 Lê Tự Lai
     Vợ con :Không rõ
     Xem cây gia phả của cha : 9.76.49.5 Lê Tự Thiện