10.105.68.2 Lê Tự Tường
     Vợ con : Không rõ
     Xem cây gia phả của cha : 9.68.48.1 Lê Tự Gót