10.10.13.1 Lê Tự Thọ (Cữu)

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||                                                                                                          
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                    ||
                                    v
4.1.1.1 Lê Tự Nhuận 4.2.1.2 Lê Tự Nhàn
                                                  ||
                                                  v
5.2.2.1 Lê Tự Quắc
                                                 ||
                                                 v
6.4.2.1 Lê Tự Bình 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
                                                                     ||
                                                                     v                                                                                                                                   
7.1.5.1 Lê Tự Kiêu 7.2.5.2 Lê Tự Truyền 7.3.5.3 Lê Tự Ngân 7.4.5.4 Lê Tự Thôn 7.5.5.5 Lê Tự Nào 7.6.5.6 Lê Tự Dụng 7.7.5.7  Lê Tự Vào
               ||
               v
8.1.1.1 Lê Tự Tấn 8.2.1.2 Lê Tự Thước 8.3.1.3 Lê Tự Quyên 8.4.1.4 Lê Tự Quyến 8.5.1.5 Lê Tự Khởi 8.6.1.6 Lê Tự Siêu 8.7.1.7 Lê Tự Tần 8.8.1.8 Lê Tự Thủ
                                                                                                                             ||
                                                                                                                             v
9.13.5.1 Lê Tự Phái 9.14.5.2 Lê Tự Đối 9.15.5.3 Lê Tự Tiền 9.16.54 Lê Tự Dụng
                                                                    ||
                                                                    v
10.10.13.1 Lê Tự Thọ (Cữu)
                                                                ||
                                                                v
11.15.10.1 Lê Tự Quán 11.16.10.2 Lê Tự Xá 11.17.10.3 Lê Tự Cừu 11.18.10.4 Lê Tự Chất 11.19.10.5 Lê Thị Lý 11.20.10.6 Lê Tự Trường 11.21.10.7 Lê Thị Lựu 11.22.10.8 Lê Thị Triều 11.23.10.9 Lê Thị Út 11.24.10.10 Lê Thí Trốn

2. Cha : 9.13.5.1 Lê Tự Phái

3. Mẹ : Trương Thị Giai

4. Anh chị em : là con duy nhật :

5. Vợ :  Nguyễn Thị Thuận

6. Con :  Có 10 người con :
             1. 11.15.10.1 Lê Tự Quán - vợ : Hà Thị Thứ
            2. 11.16.10.2 Lê Tự Xá - vợ : Nguyễn Thị Tồn
            3. 11.17.10.3 Lê Tự Cừu
            4. 11.18.10.4 Lê Tự Chất
            5. 11.19.10.5 Lê Thị Lý
            6. 11.20.10.6 Lê Tự Trường
            7. 11.21.10.7 Lê Thị Lựu
            8. 11.22.10.8 Lê Thị Triều
            9. 11.23.10.9 Lê Thị Út
          10. 11.24.10.10 Lê Thị Trốn
            

7. Đặc điểm :