10.1.2.1 Lê Tự Thái
     Vợ con : Không rõ
     Xem cây gia phả của cha : 9.2.1.2 Lê Tự Tá