1.2.0.2 Lê Tự Ỷ

1. Trực hệ từ Tiền hiền : 0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
                                                                                                                       ||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ 

                                                                                                       ||
                                                                                                                          v
                                                                                                            Chưa có sẵn tài liệu

2. Cha :0.0.0.0  Lê Tư Lịnh

3. Mẹ : .... ?

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 2 anh  em :

          1. 1.1.0.1 Lê Tự Cường :  Tiền hiền họ Lê Tự tại Thanh Quýt

          2. 1.2.0.2 Lê Tự Ỷ : Tiền hiền họ Lê Tự tại Cổ Lưu

5. Vợ :........

6. Con : Có ...? người con :

5.Đặc điểm :.......

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴