0.0.0.0 Lê Tự Lịnh

Thân phụ của hai ngài Tiền hiền 1.1.0.1 Lê Tự Cường1.2.0.2 Lê Tự Ỷ

Vợ :

Nguyên quán : Theo các gia phả họ Lê Tự thì nguyên quán là Thôn Đa Tốn, xã Kiệt Đặc, tổng Nam Sách, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Nhưng hiện nay chưa tìm ra được chính xác địa danh này. Vì vậy, hiện nay vẫn chưa tìm ra được thông tin về các bậc tiền bối của ngài 0.0.0.0 Lê Tự Linh, tức là chưa tìm ra được cội nguồn của ngài Tiền hiền 1.1.0.1 Lê Tự Cường của chúng ta

Ngài và phu nhân mất ngoài Bắc. Sau khi ngài Tiền hiền 1.1.0.1 Lê Tự Cường xong việc quy dân lập ấp tại Thanh Quýt và ngài Tiền hiền1.2.0.2 Lê Tự Ỷ xong việc tại Cổ Lưu hai ngài đã trở về quê Bắc đưa hài cốt cùa song thân vào Quảng Nam. Ngài 1.1.0.1 Lê Tự Cường là anh, nên đưa hài cốt của thân phụ 0.0.0.0 Lê Tự Linh chôn tại Bàu Đưng, thuộc Xóm Rừng, làng Thanh Quýt. Ngài 1.2.0.2 Lệ Tự Ỷ là em, nên đưa hài cốt của thân mẫu chôn tại Cổ Lưu

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴